Với việc cung cấp thông tin này, bạn đồng ý nhận email marketing từ Tập Đoàn Newark, và có thể chọn dừng nhận email bất kỳ lúc nào. Ngoài ra, chúng tôi còn sử dụng thông tin của bạn vào những việc khác trong Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu và Quyền Riêng Tư

​ ​