Hoàn Trả Hàng

Tăng Cường Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Quy trình hoàn trả hàng của chúng tôi rất đơn giản. Chỉ cần ấn vào liên kết dưới đây để tìm hiểu về Chính sách Hoàn trả hoặc yêu cầu một biểu mẫu hoàn trả.

Hướng Dẫn Hoàn Trả Hàng

Bạn có thể điền theo biểu mẫu để yêu cầu nhận mã Ủy Quyền Trả Lại Hàng Hóa (RMA). Vui lòng xem chính sách hoàn trả trong mục Điều khoản và Điều kiện.

Trợ giúp biểu mẫu hướng dẫn hoàn trả hàng

Chính Sách Hoàn Trả

Chúng tôi luôn quan tâm đến sản phẩm của mình và sẽ không ngần ngại nhận hàng hoàn trả, dựa theo các hướng dẫn dưới đây.

Xem chính sách hoàn trả

Hoàn Trả Hàng

Hỏi: Tôi cần làm gì để hoàn trả hàng?
Đáp: Bạn vui lòng sử dụng biểu mẫu yêu cầu hoàn trả hàng trực tuyến của chúng tôi để yêu cầu nhận mã ủy quyền trả lại hàng hóa (RMA). Bạn sẽ nhận được hướng dẫn cách đóng gói để hoàn trả hàng sau khi nhận được mã RMA.

Liên Kết Liên Quan