Điều khoản và Điều kiện Bán hàng Xuất khẩu

element14 Pte Ltd

Điều kiện Xuất khẩu khi Bán hàng

Ngày Điều kiện có hiệu lực: Tháng 8 năm 2014

Công ty chủ yếu hoạt động kinh doanh với các nhà cung cấp cho doanh nghiệp. Danh mục này và các danh mục đặc biệt dùng 1 lần và các tài liệu giới thiệu sản phẩm khác mà Công ty thiết kế là dành cho tập khách hàng doanh nghiệp. Bất chấp bất kỳ quy định nào khác trong những Điều kiện này, Công ty không loại trừ, giới hạn hoặc điều chỉnh bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào mà luật pháp không cho phép loại trừ, giới hạn hoặc điều chỉnh, bao gồm trách nhiệm pháp lý theo Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng (Thương mại Công bằng) và các sửa đổi của đạo luật đó. Tuy nhiên, nếu các điều khoản luật định đó được áp dụng hoặc khi Khách hàng có quyền khiếu nại theo một điều khoản rõ ràng của các Điều kiện này (bao gồm Điều kiện 7, 8, 12 và 13), thì trong phạm vi pháp luật cho phép, tổng trách nhiệm pháp lý của Công ty sẽ bị giới hạn trong phạm vi quyền lựa chọn được chỉ định trong Điều kiện 14 dưới đây.

1. ĐỊNH NGHĨA

"Danh mục" nghĩa là danh mục (dù trên giấy tờ hay ở dạng kỹ thuật số) mà trong đó các Điều kiện này được đặt ra;
"Công ty" nghĩa là element14 Pte Ltd với tên giao dịch là element14, các bên kế thừa và nhận chuyển giao được element14 Pte Ltd thừa nhận;
"Điều kiện" nghĩa là các điều khoản và điều kiện;
"Hợp đồng" nghĩa là hợp đồng bất kỳ giữa Công ty và Khách hàng về việc bán và mua Hàng cung ứng;
"Khách hàng" nghĩa là (các) cá nhân hoặc doanh nghiệp đặt mua Hàng cung ứng và được Công ty chấp thuận;
"Hàng hóa" nghĩa là bất kỳ hàng hóa nào đã và sẽ được Công ty cung cấp đến Khách hàng, bao gồm cả việc đóng gói và thay thế Hàng hóa đã được cung cấp theo các Điều khoản này;
“VAT” nghĩa là “Thuế giá trị gia tăng” của Việt Nam;
"Dịch vụ" nghĩa là bất kỳ dịch vụ nào đã và sẽ được Công ty cung cấp đến Khách hàng;
“USD” nghĩa là đồng đô la của Hoa Kỳ;
"Hàng cung ứng" nghĩa là Hàng hóa hoặc Dịch vụ bất kỳ;
"bằng văn bản" bao gồm cả các phương tiện liên lạc điện tử.
Việc tham chiếu trong các Điều kiện này đến bất kỳ luật hoặc quy định nào bao gồm mọi việc tái ban hành, sửa đổi hoặc thay thế luật hoặc quy định đó.

2. ĐIỀU KIỆN

Tất cả các đơn hàng được Công ty công nhận đều phải tuân thủ theo đúng các Điều kiện này. Các Điều kiện này thay thế và loại trừ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào được đề ra hoặc đề cập đến trong bất kỳ cuộc đàm phán hoặc quá trình thương lượng nào giữa Công ty và Khách hàng hoặc được quy định trong các điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn của Khách hàng trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. Nếu có bất kỳ xung đột nào giữa

 1. các Điều kiện này và các điều khoản khác của Danh mục này; hoặc
 2. các Điều kiện này và các điều khoản của đơn hàng,

Các Điều kiện này sẽ được ưu tiên áp dụng trừ khi Công ty đồng ý tùy chọn khác bằng văn bản. Cùng với tất cả các điều khoản được Công ty chấp nhận liên quan đến đơn đặt hàng, các Điều kiện này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa Công ty và Khách hàng liên quan đến Hàng cung ứng được đặt. Các điều kiện này không được phép sửa đổi dưới bất kỳ hình thức nào nếu chưa có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của giám đốc Công ty.

3. GIÁ

Tất cả giá Hàng cung ứng do Công ty cung cấp đều được tính bằng USD và không bao gồm VAT. Thuế và chi phí xử lý và vận chuyển sẽ được thêm khi gửi đơn hàng đi và được thanh toán bởi Khách hàng. Công ty đã sử dụng mọi nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng giá Hàng cung ứng được quy định chính xác trong Danh mục, tuy nhiên giá này không cố định và Công ty có quyền thay đổi giá bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Giá được tính sẽ là giá hiện hành khi đơn đặt hàng được chấp nhận. Trong trường hợp Hàng cung ứng được xử lý theo từng đợt (được gọi là "Giao hàng theo lịch trình" trong nội dung các Điều kiện), giá của Hàng cung ứng giao trong vòng 90 ngày kể từ ngày đặt sẽ là giá áp dụng tại thời điểm lô Hàng cung ứng đầu tiên được gửi đi. Trong trường hợp việc Giao hàng theo lịch trình cần nhiều hơn 90 ngày kể từ ngày đặt hàng, Công ty có quyền tăng giá theo giá áp dụng tại thời điểm hàng được gửi đi, nhưng Công ty sẽ sử dụng mọi nỗ lực hợp lý để đảm bảo giá được áp dụng giống với giá được quy định trong Danh mục sản phẩm. Các dịch vụ bổ sung hoặc bất kỳ tùy chỉnh nào mà Khách hàng yêu cầu đối với Hàng hóa sẽ được tính theo giá do Công ty báo giá bằng văn bản.

Việc mua hàng hóa và dịch vụ trên lãnh thổ Việt Nam phải chịu thuế VAT theo thuế suất hiện hành.

Quy định của công ty là chỉ cần một hóa đơn và một ghi chú gửi hàng. Chi phí phát sinh cho các bản sao bổ sung hoặc bất kỳ tài liệu nào khác không được bao gồm, trừ khi được quy định trong báo giá hoặc hóa đơn chiếu lệ của Công ty. Công ty có quyền tính phí các bản sao hóa đơn khi bản gốc bị mất hoặc bị Khách hàng gửi nhầm. Công ty sẽ báo giá các chi phí đó nếu thông tin chi tiết được cung cấp tại thời điểm yêu cầu báo giá. Các chi phí đó sẽ được trình bày riêng biệt một cách chi tiết.

4. THANH TOÁN

Việc thanh toán có thể được thực hiện như sau:

 1. Hối phiếu Ngân hàng USD;
 2. Thanh toán TT (Telegraphic Transfer) – Thông tin tài khoản ngân hàng của Công ty được cung cấp theo yêu cầu;
 3. Các thẻ tín dụng chính thường được Công ty chấp thuận;
 4. Điều khoản tài khoản ròng hàng tháng, tùy theo việc hoàn thành và chấp thuận mẫu Đăng ký Tài khoản Tín dụng Thương mại khi được yêu cầu.

Tài khoản tín dụng thương mại chỉ áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp. Khách hàng phải hoàn thành mẫu đăng ký tín dụng khi được yêu cầu. Hạn mức tín dụng cấp cho Khách hàng hoàn toàn do Công ty quyết định và có thể bị giảm, tạm dừng hoặc thu hồi theo quyết định của Công ty vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Vui lòng lưu ý rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm trả bất kỳ khoản phí ngân hàng hoặc hoa hồng nào phát sinh trong giao dịch. Tất cả tín dụng chứng từ đều phải ghi rõ rằng Khách hàng chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ phí hoặc hoa hồng đó.

Khi các điều khoản tín dụng đã được chấp thuận, thời hạn thanh toán muộn nhất là 30 ngày kể từ ngày lập hóa đơn của Công ty mà không có bất kỳ khoản khấu trừ, bù trừ hoặc khấu lưu nào. Thời gian thanh toán luôn phải được tuân thủ.

Nếu Khách hàng không thanh toán đúng hạn, mà không gây tổn hại đến bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác, Công ty sẽ có quyền:

 1. Hủy đơn hàng hoặc đình chỉ các bước giao hàng hoặc xử lý đơn hàng tiếp theo;
 2. Áp dụng bất kỳ khoản thanh toán nào mà Khách hàng đã thực hiện đối với Hàng cung ứng đó (hoặc Hàng cung ứng được thực hiện trong hợp đồng khác bất kỳ) nếu Công ty cho là phù hợp;
 3. Tính lãi (cả trước và sau khi có bất kỳ phán quyết nào) đối với số tiền chưa được thanh toán với mức lãi suất 2% mỗi năm cao hơn mức lãi suất công bố chính thức của Ngân hàng dự trữ Úc tùy từng thời điểm cho đến khi thanh toán đầy đủ (một phần của tháng sẽ được coi là một tháng đủ để tính lãi).

Công ty có quyền tính phí các bản sao hóa đơn khi bản gốc bị mất hoặc bị Khách hàng gửi nhầm. Nếu Công ty thực hiện hành động pháp lý để thu hồi tiền nợ, Khách hàng sẽ phải bồi hoàn cho Công ty tất cả chi phí pháp lý và các chi phí khác mà Công ty phải chịu trong việc thu hồi đó.

5. ĐƠN HÀNG

Công ty có quyền từ chối giao dịch với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc từ chối nhận đặt Hàng cung ứng theo từng phần. Để tránh trùng lặp, bất kỳ văn bản xác nhận đơn đặt hàng qua điện thoại nào được gửi đi phải có đánh dấu rõ ràng "Chỉ xác nhận". Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với các đơn hàng không được đánh dấu như vậy và các đơn hàng trùng lặp sẽ bị tính phí tương ứng.

 Công ty không áp đặt bất kỳ yêu cầu đặt hàng tối thiểu nào đối với các đơn đặt hàng thanh toán qua tài khoản tín dụng với Công ty. Đơn đặt hàng cho một số Hàng hóa nhất định, cụ thể là Hàng hóa không có trong danh mục hoặc không có trong kho, tùy theo số lượng hoặc giá trị đặt hàng tối thiểu mà Công ty sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để thông báo cho Khách hàng trước khi chấp nhận đơn đặt hàng của khách hàng.

Một khi đã được chấp nhận, đơn hàng sẽ không thể bị hủy bỏ hoặc giảm bớt nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của giám đốc Công ty. Không giới hạn tính tổng quát của điều này, các đơn đặt Hàng hóa không có trong danh mục, không có trong kho, có nguồn gốc từ Newark, bao gồm các sản phẩm máy tính hoặc phần mềm, có chứa các chất độc hại và/hoặc là các mặt hàng có thể tiêu thụ được, không thể được hủy.

Đơn đặt Hàng hóa được Công ty chấp nhận bằng cách gửi Hàng hóa mà Công ty cung cấp đi, tuy nhiên, việc gửi hàng đó sẽ không được chấp nhận nếu Khách hàng báo giá hoặc tham chiếu giá Hàng cung ứng không chính xác trong đơn đặt hàng.

6. GIAO HÀNG, BẢO HIỂM VÀ PHÍ NHẬP KHẨU VÀ THUẾ

Công ty sẽ chuẩn bị cung cấp trên cơ sở FOB, CIF, FCA, CFR (và một số Incoterms khác được chọn – như được định nghĩa trong Incoterms 2010) theo thỏa thuận bằng văn bản với Khách hàng, tuy nhiên tất cả các chi phí giao hàng, đóng gói, bảo hiểm và các chi phí phát sinh khác ngoài báo giá cho Hàng cung ứng và các chi phí liên quan sẽ được ước tính riêng trên các hóa đơn chiếu lệ và báo giá. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột hoặc mâu thuẫn nào giữa Incoterms 2010 và các Điều kiện này, các Điều kiện này sẽ được ưu tiên áp dụng.

Khách hàng chịu trách nhiệm, bằng chi phí của mình, trả tất cả các khoản thuế quan, các khoản phải đóng, các loại thuế và khoản chi khác do bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào liên quan đến việc xuất khẩu Hàng hóa từ Singapore và nhập khẩu Hàng hóa vào quốc gia mà hàng được giao đến. Khách hàng cũng sẽ bồi thường cho Công ty tất cả các khoản thuế quan, khoản phải đóng, các loại thuế, khoản phải nộp, tiền phạt, tiền bồi thường, chi phí và tổn thất phát sinh liên quan đến việc xuất khẩu và/hoặc nhập khẩu đó. Khách hàng chịu trách nhiệm và các chi phí liên quan đến việc xin giấy phép cần thiết cho việc xuất/nhập khẩu và tuân thủ tất cả các quy định về xuất khẩu hiện hành tại Singapore và tất cả các quy định về xuất hoặc nhập khẩu hiện hành tại quốc gia nơi mà Hàng hóa được vận chuyển đến. Có thể sẽ có các yêu cầu bổ sung liên quan đến Hàng hóa được sản xuất tại Hoa Kỳ, xem thêm mục Điều kiện 20 bên dưới để biết thêm chi tiết.

Công ty sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để đáp ứng các ước tính về giao hàng và/hoặc xử lý đơn hàng nhưng, trừ các trường hợp được nêu trong Điều kiện 7 dưới đây, trong mọi trường hợp, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường cho Khách hàng về việc không giao hàng, không xử lý đơn hàng hoặc giao hàng trễ hoặc xử lý trễ, ngay cả khi những việc đó phát sinh do sơ suất của Công ty hoặc các nhà vận chuyển của Công ty. Thời gian giao và/hoặc xử lý đơn hàng không phải là yếu tố cốt yếu. Hàng sẽ được giao đến địa chỉ mà Khách hàng cung cấp. Công ty có thể dùng bất kỳ hình thức giao hàng nào có sẵn.

Công ty có quyền giao hoặc xử lý đơn hàng theo đợt. Việc không đáp ứng được thời gian giao hoặc xử lý đơn hàng theo lịch trình đề ra sẽ không ngăn cản hoặc hạn chế Công ty tiếp tục giao hàng hoặc thực hiện các bước xử lý tiếp theo theo Hợp đồng có liên quan theo từng đợt. Thời gian Giao hàng theo lịch trình tối đa là 3 tháng kể từ ngày đặt hàng.

7. KIỂM TRA, HƯ HỎNG VÀ KHÔNG GIAO HÀNG

Khách hàng phải kiểm tra Hàng cung ứng sớm nhất có thể ngay sau khi nhận được hàng, hoặc trong trường hợp liên quan đến Dịch vụ, năng lực, ngoại trừ được quy định trong Điều kiện 13 và/hoặc 14 dưới đây, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi nào trong Hàng cung ứng, giao hàng không đầy đủ hoặc không thành công, thiếu hụt về khối lượng hoặc chất lượng Hàng cung ứng trừ khi Khách hàng có thông báo bằng văn bản gửi đến Công ty trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận hàng. Công ty không viết phần mềm có trong Hàng hóa, Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra xem trong Hàng hóa có dính virus máy tính hay không trước khi sử dụng. Nếu bưu kiện mà Khách hàng nhận được bị hư hỏng, vui lòng không mở ngay ra mà hãy chụp ảnh bưu kiện để xác nhận thiệt hại và thông báo cho Công ty ngay lập tức.

Công ty ghi lại số lượng của tất cả các lô Hàng hóa được gửi đi từ địa điểm kinh doanh của Công ty và đây sẽ là bằng chứng cuối cùng về số lượng mà Khách hàng nhận được khi nhận hàng, trừ khi Khách hàng có thể cung cấp bằng chứng kết luận ngược lại. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về việc Hàng hóa không được giao hoặc Dịch vụ không được thực hiện, trừ khi có thông báo bằng văn bản gửi đến Công ty trong vòng 7 ngày kể từ ngày mà Hàng hóa lẽ ra phải được giao hoặc Dịch vụ phải được thực hiện trong quy trình thông thường của đơn hàng.

Trách nhiệm pháp lý của Công ty đối với việc đơn hàng không được giao hoặc không được xử lý hoặc đối với Hàng hóa được xác định là có lỗi khi giao hàng hoặc Dịch vụ được xác định là bị lỗi khi thực hiện theo Điều kiện 7 này, sẽ bị giới hạn ở lựa chọn của Công ty, thay thế Hàng hóa hoặc thực hiện lại các Dịch vụ trong thời gian hợp lý hoặc hoàn lại khoản tiền đã được trả cho Hàng cung ứng đó.

8. MÔ TẢ

Tất cả các thông số kỹ thuật, bản vẽ, hình minh họa, mô tả và thông tin chi tiết về trọng lượng, kích cỡ, công suất hoặc các chi tiết khác bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến việc tuân thủ luật pháp hoặc quy định (cùng với phần ”Mô tả”) ở bất kỳ nơi nào những nội dung đó xuất hiện (bao gồm nhưng không giới hạn trong Danh mục này, trên các ghi chú gửi hàng, hóa đơn hoặc bao bì) nhằm đưa ra hình dung tổng quát về Hàng cung ứng, nhưng sẽ không phải là một phần của Hợp đồng. Nếu Mô tả của bất kỳ Hàng hóa nào khác với mô tả của nhà sản xuất, thì mô tả sau cùng sẽ được coi là bản đúng. Công ty sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo tính chính xác của các Mô tả, nhưng dựa vào thông tin đó nếu có, vì nó có thể đã được cung cấp bởi các nhà cung cấp của Công ty và trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, loại trừ mọi trách nhiệm pháp lý trong hợp đồng hoặc hành động gây thiệt hại hoặc theo quy chế hoặc đối với bất kỳ lỗi nào trong hoặc thiếu sót trong các Mô tả đó cho dù do sơ suất của Công ty hay do cách khác. Công ty có thể thực hiện các thay đổi đối với Hàng cung ứng như một phần của chương trình cải tiến liên tục hoặc để tuân thủ luật pháp.

9. RỦI RO VÀ QUYỀN SỞ HỮU

Khách hàng sẽ phải chịu các rủi ro về hư hỏng hoặc mất mát của Hàng hóa theo Incoterm có liên quan, hoặc nếu không có, một khi Hàng hóa rời khỏi kho của Công ty hoặc không còn thuộc quyền kiểm soát của đơn vị vận tải của Công ty, nếu muộn hơn. Khách hàng sẽ chỉ nhận được quyền sở hữu Hàng hóa sau khi thanh toán toàn bộ (tiền mặt hoặc tiền bù trừ) tổng số tiền cần trả cho Công ty vào bất cứ tài khoản nào.

Cho đến khi quyền sở hữu được chuyển cho Khách hàng, Khách hàng phải giữ Hàng hóa trên cơ sở được ủy thác với tư cách là người bảo lãnh của Công ty, bảo vệ Hàng hóa khỏi mọi rủi ro từ thông thường cho đến thay mới hoàn toàn, không được cầm cố hoặc cho thế chấp, tính phí hoặc lãi suất khác phát sinh đối với Hàng hóa, lưu trữ từng lần giao Hàng hóa một cách riêng biệt sao cho có thể nhận diện ngay đó là tài sản của Công ty và dễ dàng tham chiếu chéo đến các hóa đơn cụ thể nếu có thể. Khách hàng có thể sử dụng hoặc bán Hàng hóa trong hoạt động kinh doanh bình thường của mình, với điều kiện Khách hàng sẽ trở thành đại lý của Công ty trong bất kỳ hoạt động mua bán nào nếu Hàng hóa được bán. Tuy nhiên các đại lý đó sẽ chỉ có nghĩa vụ kê khai số tiền kiếm được. Công ty sẽ không bị ràng buộc bởi bất cứ hợp đồng nào giữa Khách hàng và người mua của Khách hàng. Khách hàng phải kê khai cho Công ty về phần đó của số tiền kiếm được từ bất kỳ giao dịch nào tương đương với giá của Hàng hóa và sẽ giữ hộ Công ty số tiền đó ở một tài khoản ngân hàng riêng biệt. Khách hàng sẽ giữ hộ Công ty bất kỳ khoản tiền bảo hiểm nào mà Khách hàng nhận được từ Hàng hóa thuộc quyền sở hữu Công ty trong một tài khoản ngân hàng riêng biệt.

Các quyền của Công ty với vai trò bên bán chưa được trả tiền sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc Công ty vẫn giữ quyền sở hữu Hàng hóa theo Điều kiện 9 này.

Nếu việc thanh toán không được thực hiện đầy đủ khi đến hạn hoặc Khách hàng bị phá sản, nộp đơn xin hoặc có lệnh của tòa án yêu cầu giải thể, hoặc có một người tiếp nhận được chỉ định để quản lý tất cả tài sản hoặc việc kinh doanh của Khách hàng hoặc có lệnh thi hành hoặc tịch biên đối với Khách hàng, Công ty sẽ có quyền lấy lại quyền sở hữu Hàng hóa và theo đó có quyền đi vào bất kỳ cơ sở nào mà Khách hàng đang sử dụng hoặc sở hữu mà không cần thông báo trước.

Nếu Hàng hóa bị lắp ghép, gia công hoặc sử dụng đến mức không còn nhận diện được hoặc không thể dùng để kết hợp, lắp ráp hoặc gắn vào các hàng hóa khác để tạo ra sản phẩm nữa, thì quyền sở hữu Hàng hóa sẽ được chuyển cho Khách hàng, tuy nhiên một phần tiền thu được từ việc bán bất kỳ sản phẩm nào có giá tương đương với Hàng hóa chưa được thanh toán như vậy vẫn được đảm bảo cho Công ty cho đến khi Hàng hóa được thanh toán đầy đủ.

Danh mục này luôn là tài sản độc nhất và độc quyền của Công ty.

10. ĐỔI TRẢ

Hàng hóa sẽ không được đổi trả nếu không có văn bản đồng ý trước từ Công ty. Trước khi đổi trả Hàng hóa cho Công ty dưới bất kỳ lý do gì, Khách hàng phải liên hệ với Công ty để nhận mã ủy quyền hoàn trả hàng ("RMA"). Khách hàng chấp nhận các rủi ro và chi phí cho tất cả Hàng hóa được đổi trả. Đồng thời Khách hàng phải đảm bảo Hàng được đổi trả còn nguyên vẹn và được bọc trong bao bì gốc của sản phẩm. Khách hàng có trách nhiệm đổi trả Hàng hóa cho Công ty và cung cấp bằng chứng hoặc chứng từ giao hàng về giao dịch đổi trả đó.

Công ty áp dụng chính sách đổi trả trong vòng 30 ngày. Để được xác nhận đã đổi trả thành công, Công ty phải nhận được Hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn để có thể xuất biên nhận đã nhận hàng. Khách hàng nên đổi trả Hàng hóa ngay khi có mã RMA đồng thời vui lòng nêu rõ mã ủy quyền hoàn trả hàng (RMA), mã tài khoản khách hàng và mã đơn hàng được dán bên ngoài gói hàng.
*Công ty phải nhận được hàng trong vòng 60 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn trong trường hợp hàng được vận chuyển bằng đường biển

Hàng hóa bao gồm phần mềm hoặc các sản phẩm có kết cấu đặc biệt hay chứa bất kỳ chất độc hại thuộc Chỉ thị 2002/95/EC về Hạn chế sử dụng các chất độc hại nhất định trong các thiết bị điện và điện tử (“RoHS”) có thể sẽ không được đổi trả. Bất kỳ Hàng hóa nào không nằm trong danh mục sản phẩm hoặc không tồn kho có thể sẽ không được đổi trả. Các loại Hàng hóa nhạy cảm với tĩnh điện hoặc linh kiện nhạy cảm với độ ẩm (MSL) được đóng gói trong bao bì kín có thể sẽ không được đổi trả nếu vỉ hoặc bao bì “dán” đã được tháo rời, tác động hay bị hư hỏng trong quá trình nhận hàng.

Bất kỳ Hàng hóa nào bị trả lại với các lý do như "unwanted" (không cần thiết) hoặc "incorrectly ordered" (đặt nhầm hàng) có thể phải chịu phí hoàn kho 20% cho giá trị đơn Hàng (với mức phí tối thiểu là 20 USD) tùy theo quyết định của Công ty.

11. QUYỀN THẾ CHẤP

Công ty sẽ có quyền thế chấp chung đối với tất cả các khoản tiền đến hạn từ Khách hàng với tất cả Hàng hóa được cung cấp cho Khách hàng, hoặc với công việc đã được hoàn thành thay mặt cho Khách hàng với thông báo bằng văn bản trong vòng 14 ngày cho Khách hàng, Công ty có thể bán Hàng hóa đó và áp dụng số tiền thu được để trả bù cho Công ty các khoản tiền đến hạn.

12. HIỆU NĂNG VÀ TÍNH PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Theo Điều kiện 14:

 1. Nếu không có bất kỳ số liệu hiệu năng, sai số cho phép hoặc đặc điểm nào được giám đốc của Công ty chứng thực cụ thể và rõ ràng bằng văn bản, Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi Hàng cung ứng nào do không tuân thủ các tiêu chí đó, cho dù đó là do sơ suất của Công ty hay do các yếu tố khác; và
 2. Trách nhiệm đảm bảo Hàng cung ứng có số lượng đầy đủ và phù hợp với mục đích sử dụng thuộc về phía Khách hàng, trừ khi có tuyên bố bằng văn bản cụ thể từ giám đốc Công ty.

Bất kỳ lời khuyên hoặc khuyến nghị nào do nhân viên Công ty đưa ra mà chưa được giám đốc Công ty xác nhận bằng văn bản là rủi ro mà khách hàng phải tự chịu, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lời khuyên hoặc khuyến nghị nào chưa được xác nhận. Ngoại trừ như được nêu trong Điều kiện 14, nếu có bất kỳ sự đảm bảo, tuyên bố, lời khuyên hoặc khuyến nghị nào được xác nhận theo Điều kiện 12 này được chứng minh là không chính xác, không đúng hoặc gây hiểu lầm, thì trách nhiệm pháp lý của Công ty đối với Khách hàng sẽ giới hạn trong việc hoàn lại tiền đã thanh toán cho Hàng cung ứng, hoặc theo lựa chọn của Công ty, cung cấp Hàng cung ứng thay thế với số lượng đầy đủ và chất lượng tương ứng.

13. BẢO HÀNH

Công ty sẽ cố gắng chuyển cho Khách hàng các quyền lợi bảo hành hoặc bất kỳ quyền lợi đảm bảo nào do nhà sản xuất Hàng hóa đưa ra. Ngoài ra, Công ty sẽ miễn phí sửa chữa hoặc thay thế Hàng hóa tùy theo lựa chọn của Công ty hoặc thực hiện lại Dịch vụ nếu khách hàng sử dụng Dịch vụ, mà được chứng minh là sự đền bù hợp lý của Công ty đối với các hư hỏng hoặc thiếu sót do vật liệu, trình độ chuyên môn hoặc thiết kế bị lỗi trong thời gian 12 tháng sau ngày gửi Hàng hóa hoặc thực hiện Dịch vụ. Các chương trình phần mềm được cung cấp dựa trên kiến thức chuyên môn rằng Công ty không đảm bảo chức năng của các phần mềm đó không có khiếm khuyết hoặc lỗi.

Giao ước này sẽ không áp dụng:

 • Nếu lỗi xuất hiện do Khách hàng chỉnh sửa hoặc sửa chữa Hàng hóa mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty;
 • Vì Khách hàng không làm theo các hướng dẫn về lưu trữ, cách dùng, cài đặt, sử dụng hoặc bảo trì của Hàng hóa;
 • Nếu Khách hàng không thông báo cho Công ty biết về bất kỳ lỗi nào theo Điều kiện 8 mà lỗi đó đáng lẽ ra có thể phát hiện ra được nếu kiểm tra một cách hợp lý;
 • Nếu Khách hàng không thông báo lỗi cho Công ty biết trong vòng 12 tháng (hoặc khoảng thời gian khác mà Công ty sẽ quy định tại thời điểm chấp nhận đơn đặt Hàng cung ứng) tính từ ngày Hàng hóa được gửi đi hoặc ngày thực hiện Dịch vụ.

Bất kỳ yêu cầu thay thế Hàng cung ứng nào được thực hiện hoặc Hàng hóa được sửa chữa theo Điều kiện 13 này sẽ được đảm bảo theo các điều khoản này cho bất kỳ khoảng thời gian còn lại của thời hạn bảo hành gốc của Hàng cung ứng. Tất cả Hàng hóa đã được thay thế sẽ thuộc quyền sở hữu của Công ty.

Khách hàng cho phép Công ty và nhân viên, đại lý và người đại diện của Công ty có quyền đi vào cơ sở hoạt động của Khách hàng để tiến hành sửa chữa hoặc thay thế theo Điều kiện 13 này. Khách hàng sẽ đảm bảo rằng nhân viên, đại lý và người đại diện của Công ty có một môi trường làm việc an toàn và bảo mật khi ở trong cơ sở hoạt động của Khách hàng và Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm tách bất kỳ máy tính hoặc bộ xử lý nào cần sửa chữa hoặc thay thế ra khỏi mạng làm việc và tạo bản sao lưu của tất cả thông tin có trong máy tính hoặc bộ xử lý đó trước khi nhân viên Công ty đến.

Ngoại trừ như được nêu trong Điều kiện 14 bên dưới và Điều kiện 7 ở trên, Điều kiện này là nghĩa vụ duy nhất của Công ty và là biện pháp khắc phục duy nhất của Khách hàng đối với Hàng cung ứng bị lỗi, được Khách hàng chấp nhận để thay thế cho tất cả các tuyên bố rõ ràng hoặc ngụ ý, điều kiện hoặc bảo đảm, theo luật định hoặc theo cách khác, như là chất lượng thỏa đáng, sự phù hợp với mục đích hoặc hiệu năng của Hàng hóa (hoặc bất kỳ vật liệu nào được sử dụng liên quan đến hàng hóa đó) hoặc tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn của Dịch vụ. Tất cả các tuyên bố, điều kiện và bảo đảm đó đều bị loại trừ.

14. TRÁCH NHIỆM/NGHĨA VỤ

Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, mất mát, chi phí hoặc khiếu nại hoặc phí tổn đến từ việc không đưa ra lời khuyên hoặc thông tin hoặc đưa ra lời khuyên hoặc thông tin không chính xác cho dù đó là do sơ suất của Công ty hay nhân viên, đại lý hoặc các nhà thầu phụ của Công ty.

Công ty không loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm của mình cho bất kỳ vấn đề nào mà điều đó sẽ bị coi là phạm pháp nếu Công ty loại trừ hoặc có ý định loại trừ trách nhiệm của mình. Không có nội dung nào trong các Điều kiện bán hàng này loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm của Công ty đối với trường hợp tử vong hoặc chấn thương cá nhân do sự thiếu trách nhiệm hoặc cung cấp thông tin sai lệch với mục đích gian lận của Công ty.

Ngoại trừ các quyền sửa chữa hoặc thay thế Hàng hóa hoặc thực hiện lại Dịch vụ hoặc nhận tiền hoàn lại theo số tiền đã trả như đã được quy định rõ ràng trong các Điều kiện này hoặc theo luật, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nào đối với Khách hàng (dù là đối với hợp đồng, hành động gây thiệt hại (bao gồm cả sơ suất), vi phạm nghĩa vụ theo luật định, bồi thường hoặc bằng cách khác) cho bất kỳ thiệt hại nào hoặc tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc do hậu quả (tất cả các điều khoản đó bao gồm, nhưng không giới hạn, tổn thất kinh tế thuần túy, mất lợi nhuận, mất khách hàng, mất quyền sử dụng, mất dữ liệu, thời gian chết máy tính, suy giảm uy tín, gián đoạn kinh doanh, tăng chi phí mua hoặc sản xuất, mất cơ hội làm ăn, mất hợp đồng và những thứ tương tự) gây ra hoặc phát sinh nào từ hoặc liên quan đến:

 • Bất kỳ Hàng cung ứng nào, hoặc việc sản xuất, bán, xử lý, đặc tính của Hàng cung ứng đó hoặc bất kỳ lỗi hoặc sự chậm trễ nào trong việc xử lý hoặc cung cấp Hàng cung ứng của Công ty hoặc từ phía nhân viên, đại lý hoặc nhà thầu phụ của Công ty;
 • Bất kỳ sự vi phạm nào của Công ty đối với các điều khoản rõ ràng hoặc ngụ ý của Hợp đồng;
 • Bất kỳ hành vi sử dụng hoặc bán lại hoặc cung cấp bất kỳ Hàng cung ứng nào hoặc bất kỳ sản phẩm nào cấu thành Hàng hóa bất kỳ hoặc được phát triển bằng cách sử dụng Hàng cung ứng;
 • Bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của Công ty tại cơ sở hoạt động của Khách hàng;
 • Bất kỳ tuyên bố, lời khuyên nào được hoặc không được đưa ra bởi hoặc nhân danh Công ty bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ tuyên bố nào về việc tuân thủ pháp luật hoặc quy định; hoặc
 • Các nội dung khác trong Hợp đồng.

Ngoại trừ như được dự liệu trong Điều kiện 14 (ii), các Điều kiện này đề ra toàn bộ trách nhiệm của Công ty đối với Khách hàng liên quan đến Hàng cung ứng và sẽ thay thế và loại trừ tất cả các bảo đảm, điều kiện và các điều khoản khác được quy định bởi luật thành văn hoặc thông luật không bao gồm bất kỳ điều khoản ngụ ý nào mà theo luật pháp không thể loại trừ được. Toàn bộ trách nhiệm pháp lý của Công ty đối với hợp đồng, hành động gây thiệt hại (bao gồm sơ suất hoặc vi phạm nghĩa vụ pháp định), đưa thông tin sai hoặc các hành vi khác sẽ được giới hạn trong việc sửa chữa, thay thế hoặc, trong trường hợp Dịch vụ, thực hiện lại hoặc trong bất kỳ trường hợp nào, theo lựa chọn của Công ty, hoàn trả các khoản tiền đã thanh toán đối với Hàng cung ứng. Và Công ty theo đây loại trừ đến mức tối đa được pháp luật cho phép tất cả các điều kiện, sự bảo đảm và sự quy định bày tỏ (ngoài những điều kiện được nêu trong các Điều kiện này hoặc được đưa ra theo các quy định đó) hoặc ngụ ý, theo luật định, thông lệ hoặc theo cách khác nhưng đối với loại trừ đó, sẽ hoặc có thể tồn tại vì lợi ích của Khách hàng. Nếu Hàng hóa có khả năng lưu trữ dữ liệu do người dùng tạo ra, việc sửa chữa có thế khiến dữ liệu đó bị mất và, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Công ty sẽ loại trừ rõ ràng mọi trách nhiệm đối với việc mất dữ liệu đó, và khuyến nghị Khách hàng thực hiện các bước sao lưu dữ iệu trước khi gửi lại Hàng hóa cho Công ty để sửa chữa.

Mỗi nhân viên, đại lý hoặc nhà thầu phụ của Công ty có thể dựa vào và thực thi các loại trừ và hạn chế về trách nhiệm pháp lý trong các Điều kiện này bằng tên thật của họ và cho lợi ích của chính họ.

15. element14 PRODUCTFIND (TÌM SẢN PHẨM)

Khách hàng xác nhận rằng các dịch vụ này được cung cấp miễn phí. Không giới hạn tính tổng quát của Điều kiện 14 liên quan đến element14 ProductFind, Công ty sẽ thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để hỗ trợ Khách hàng xác định và/hoặc mua sắm Hàng hóa phù hợp, nhưng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về việc không tìm được trong thời gian mong muốn hoặc hoàn toàn không tìm được Hàng hóa phù hợp hoặc thích hợp hoặc không cung cấp được dịch vụ theo đúng cách hoặc đúng thời điểm dự kiến. Khách hàng phải có trách nhiệm xác định xem liệu Hàng hóa có phù hợp với mục đích sử dụng mà Khách hàng muốn hay không, hướng dẫn hoặc sự đảm bảo nào được cung cấp cho việc này sẽ không có.

16. SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Công ty xử lý dữ liệu cá nhân tuân thủ theo luật dữ liệu cá nhân hiện hành, các điều khoản trong chính sách quyền riêng tư của Công ty và sự đồng ý mà Công ty nhận được từ mỗi chủ sở hữu dữ liệu cá nhân. Chính sách quyền riêng tư của Công ty nêu rõ cách thức và mục đích mà Công ty quản lý, thu thập, sử dụng và chuyển dữ liệu cá nhân.

17. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Hàng cung ứng trong Danh mục này có thể tuân theo các quyền sở hữu trí tuệ và công nghiệp bao gồm bằng sáng chế, bí quyết, nhãn hiệu, bản quyền, quyền sử dụng, quyền thiết kế, quyền cơ sở dữ liệu, quyền bố trí mạch và/hoặc các quyền khác của bên thứ ba. Khách hàng không được cấp bất cứ quyền hoặc giấy phép nào, ngoại trừ quyền sử dụng Hàng cung ứng hoặc bán lại Hàng hóa trong việc kinh doanh thông thường của Khách hàng. Công ty sẽ không có trách nhiệm pháp lý nào trong trường hợp phát sinh bất kỳ khiếu nại nào về việc vi phạm bất kỳ quyền nào như vậy.

Cụ thể, không giới hạn các nội dung ở trên, quyền sở hữu trong bất kỳ chương trình phần mềm nào đều là một phần cấu thành Hàng hóa và được bảo lưu cho Công ty và/hoặc các nhà cung cấp của Công ty. Khách hàng có trách nhiệm tự thông báo về các điều khoản của giấy phép hoặc việc sử dụng và thanh toán bất kỳ khoản tiền bản quyền phải trả nào. Các chương trình như vậy chỉ có thể được sử dụng với Hàng hóa. Công ty sở hữu toàn bộ bản quyền đối với Danh mục này và việc sao chép toàn bộ hoặc một phần bị cấm mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

18. QUẢNG CÁO

Trong trường hợp Công ty gửi tài liệu quảng cáo cho Khách hàng liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ mà Công ty có sẵn để cung cấp, thì các Điều kiện này sẽ áp dụng cho tất cả Hàng cung ứng được mua từ những tài liệu đó.

19. QUỐC GIA SẢN XUẤT

Trừ khi được Công ty xác nhận bằng văn bản, không có nội dung nào trong Danh mục này được coi là đại diện cho nguồn gốc xuất xứ, nhà sản xuất hoặc nơi sản xuất Hàng hóa hoặc bất kỳ bộ phận nào của Hàng hóa. Bất kỳ khoản phí nào phát sinh từ phía Công ty để cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ (nếu có), sẽ được tính vào chi phí của Khách hàng.

20. Kiểm Soát Xuất Khẩu

Khách hàng xác nhận rằng hàng hoá, công nghệ[1] hay phần mềm (“Mặt Hàng”) đã mua hoặc sẽ mua từ Avnet, Inc. hoặc công ty con hoặc công ty liên kết của Avnet, Inc. (“Avnet”) đều phải tuân theo luật kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ và luật kiểm soát xuất khẩu tại những khu vực pháp lý mà các Mặt Hàng đó được xuất khẩu, cũng như luật nhập khẩu áp dụng tại những khu vực pháp lý mà các Mặt Hàng đó được nhập khẩu.

Bằng tài liệu này, khách hàng xác nhận rằng:

 1. khách hàng sẽ không sử dụng các Mặt Hàng của Avnet có liên quan đến vũ khí hoá học, sinh học hay hạt nhân; các hệ thống tên lửa (bao gồm các hệ thống tên lửa đạn đạo, các hệ thống phóng tàu không gian và tên lửa nghiên cứu) hay các phương tiện bay không người lái có khả năng chuyên chở vũ khí hoá học, sinh học hay hạt nhân; phát triển vũ khí huỷ diệt hàng loạt; hay bất kỳ mục đích sử dụng cuối nào khác bị cấm bởi luật pháp hiện hành.
 2. khách hàng sẽ không trực tiếp hay gián tiếp xuất khẩu, tái xuất khẩu hay chuyển nhượng (hoặc gây ra việc xuất khẩu, tái xuất khẩu hay chuyển nhượng) bất kỳ Mặt Hàng nào của Avnet đến bất kỳ quốc gia, khu vực pháp lý, cá nhân, công ty, tổ chức hay thực thể nào mà việc xuất khẩu, tái xuất khẩu hay chuyển nhượng đó bị hạn chế hoặc bị cấm, trừ khi được cơ quan chính phủ thích hợp cho phép theo giấy phép xuất khẩu hoặc qua hình thức phê duyệt khác. Điều này bao gồm bất kỳ quốc gia, khu vực pháp lý, cá nhân, công ty, tổ chức, hay thực thể nào đang bị trừng phạt hoặc cấm vận bởi Chính Phủ Hoa Kỳ, Liên Minh Châu Âu, hoặc bởi bất kỳ cơ quan chính phủ thích hợp nào khác.
 3. khách hàng chịu trách nhiệm xin các giấy phép hoặc các hình thức phê chuẩn khác để xuất khẩu, tái xuất khẩu, chuyển nhượng hoặc nhập khẩu bất kỳ Mặt Hàng nào của Avnet theo yêu cầu của luật pháp hiện hành. Khách hàng cũng sẽ không xuất khẩu, tái xuất khẩu, chuyển nhượng hoặc nhập khẩu bất kỳ Mặt Hàng nào của Avnet nếu không tuân thủ các luật pháp hiện hành.
 4. khách hàng sẽ không xuất khẩu và/hoặc tái xuất khẩu bất kỳ Mặt Hàng nào của Avnet sang Belarus, Cuba, Iran, Triều Tiên, Nga, các khu vực của Ukraine do Nga kiểm soát và Syria. Lưu ý: Danh sách các quốc gia này có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
 5. khách hàng sẽ không sử dụng, xuất khẩu, tái xuất khẩu hoặc chuyển nhượng bất kỳ Mặt Hàng nào của Avnet cho bất kỳ mục đích sử dụng cuối nào liên quan đến siêu máy tính[2], điện toán nâng caohoặc ssản xuất chất bán dẫn tại hoặc sẽ được chuyển đến Trung Quốc.
 6. khách hàng sẽ không sử dụng, xuất khẩu, tái xuất khẩu hoặc chuyển nhượng bất kỳ Mặt Hàng nào của Avnet cho mục đích sử dụng cuối trong lĩnh vực quân sự hoặc cho người dùng cuối trong quân đội tại Miến Điện (Myanmar), Campuchia, Trung Quốc, Hồng Kông, Ma Cao, Venezuela, Nga hoặc Belarus.
 7. khách hàng sẽ tuân thủ đầy đủ mọi yêu cầu cung cấp thông tin từ phía Avnet liên quan đến tình trạng tuân thủ các điều khoản và điều kiện của bất kỳ giấy phép hoặc hình thức phê chuẩn xuất khẩu, tái xuất khẩu, chuyển nhượng hoặc nhập khẩu nào liên quan đến các Mặt Hàng.

Bất kể các nội dung xác nhận ở trên, trong trường hợp có bất kỳ đơn hàng nào mà khách hàng không thể xác nhận được những nội dung đó, khách hàng phải thông báo cho Avnet tại thời điểm đặt hàng. Khách hàng hiểu rằng việc họ không xác nhận những nội dung trên có thể sẽ khiến Avnet hủy đơn hàng.

Khách Hàng cam đoan và đảm bảo rằng Khách Hàng không phải là Người Dùng Cuối Trong Chính Phủ[5]/Quân Đội[6] và sẽ không sử dụng Hàng Hoá cho Mục Đích Sử Dụng Cuối Trong Chính Phủ5[5]/Quân Đội[6]. Khách Hàng cam kết rằng Hàng Hoá sẽ không được cung cấp cho Người Dùng Cuối Trong Chính Phủ[5]/Quân Đội[6] hoặc cho Mục Đích Sử Dụng Cuối Trong Quân Đội.

Tuyên Bố Bảo Đảm này sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi kết thúc thời hạn và chấm dứt mối quan hệ của khách hàng với Avnet.

1 Công nghệ bao gồm “Dữ Liệu Kỹ Thuật” và “Hỗ Trợ Kỹ Thuật”. “Dữ Liệu Kỹ Thuật” có thể dưới dạng bản thiết kế, bản vẽ, sơ đồ, phương thức, bảng biểu, bản kỹ thuật, thiết kế và chi tiết kỹ thuật, sổ tay và hướng dẫn được viết hay ghi trên phương tiện truyền thông hoặc thiết bị như đĩa, băng hoặc bộ nhớ chỉ đọc. “Hỗ Trợ Kỹ Thuật” có thể dưới dạng hướng dẫn, đào tạo kỹ năng, kiến thức cho công việc hoặc dịch vụ tư vấn.
2 “Siêu Máy Tính” nghĩa là hệ thống máy tính có công suất tính toán lý thuyết chung tối đa là 100 petaflop với độ chính xác kép (64-bit) trở lên hoặc 200 petaflop với độ chính xác đơn (32-bit) trở lên trong phạm vi 41.600 ft3 hoặc nhỏ hơn.
3 “Điện Toán Nâng Cao” bao gồm các mạch tích hợp (“IC”) sử dụng kiến trúc bóng bán dẫn không phẳng hoặc có nút công nghệ sản xuất 16/14 nanomet trở xuống; IC bộ nhớ NOT AND (NAND) có 128 lớp trở lên; IC bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM) sử dụng nút công nghệ sản xuất 18 nanomet nửa pitch trở xuống; IC đã lập trình hoặc có thể lập trình để có tốc độ truyền hai chiều tổng hợp trên tất cả đầu vào và đầu ra từ 600 Gbyte trở lên đến hoặc từ các IC không phải là bộ nhớ khả biến; và bất kỳ máy tính, cụm lắp ráp điện tử, linh kiện, phần mềm hoặc công nghệ nào đáp ứng hoặc mô phỏng các thông số hiệu suất này.
4 “Sản Xuất Chất Bán Dẫn” có nghĩa là Hạn Chế Mục Đích Sử Dụng Cuối Trong Hoạt Động Sản Xuất Chất Bán Dẫn: Quy định kiểm soát này cấm tất cả các mặt hàng “tuân theo EAR” (theo 15 C.F.R. § 744.23(a)(2)(5)) được bán để “phát triển” hoặc “sản xuất” bất kỳ “bộ phận”, “linh kiện” hoặc “thiết bị” nào được chỉ định theo ECCN 3B001, 3B002, 3B090, 3B611, 3B991 hoặc 3B992 của Hoa Kỳ ở Trung Quốc hoặc Ma Cao.
5 “Chính Phủ” nghĩa là SOE (Doanh Nghiệp Nhà Nước) được định nghĩa là một pháp nhân trong đó Nhà Nước/Chính Phủ có toàn quyền sở hữu và kiểm soát hoặc có lợi ích kiểm soát (tức là nắm giữ hơn 50% cổ phần), cho phép Nhà Nước/Chính Phủ tham gia vào các hoạt động thương mại tách biệt với chức năng hành chính công của mình.
6 “Quân Đội” nghĩa là (1) các lực lượng vũ trang quốc gia (quân đội, hải quân, thủy quân lục chiến, không quân hoặc lực lượng bảo vệ bờ biển) cũng như lực lượng vệ binh quốc gia và cảnh sát quốc gia, các tổ chức tình báo hoặc trinh sát của chính phủ; và (2) bất kỳ người dùng cuối nào khác có hoạt động nhằm hỗ trợ hoặc đóng góp cho “mục đích sử dụng cuối trong quân sự”.

21. YÊU CẦU VỀ TUỔI CHO MỘT SỐ HÀNG HÓA NHẤT ĐỊNH

Trong trường hợp luật pháp yêu cầu độ tuổi tối thiểu để mua một số Hàng hóa nhất định, Khách hàng xác nhận rằng họ trên độ tuổi yêu cầu và việc giao Hàng hóa sẽ được chấp nhận bởi một người trên giới hạn độ tuổi liên quan.

22. SẢN PHẨM BỊ CẤM

Hàng hóa không được thiết kế, cấp phép hoặc bảo đảm phù hợp để sử dụng trong chế tạo bom mìn chống người, cơ sở hạt nhân hoặc vũ khí, vũ khí hóa học hoặc sinh học, công nghệ tên lửa, các ứng dụng vũ trụ hoặc máy bay hoặc không lưu, thiết bị hỗ trợ sự sống hoặc duy trì sự sống, thiết bị cấy ghép phẫu thuật hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác mà khả năng Hàng hóa bị hỏng hoặc trục trặc có thể dễ dàng dẫn đến thương tích cá nhân, tử vong, thiệt hại nghiêm trọng về tài sản hoặc môi trường. Việc sử dụng hoặc đưa Hàng hóa vào bất kỳ thiết bị, hệ thống hoặc ứng dụng nào như vậy đều bị nghiêm cấm (trừ khi Công ty đồng ý bằng văn bản rằng việc cấm đó không áp dụng cho một sản phẩm cụ thể), bất kỳ việc sử dụng nào như vậy sẽ do Khách hàng tự chịu rủi ro. Khách hàng sẽ bồi thường cho Công ty và các nhà cung cấp của Công ty về bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý, chi phí (bao gồm cả án phí) phát sinh từ bất kỳ việc sử dụng Hàng hóa nào như vậy hoặc ngay cả khi thiệt hại được cho là do thiết kế hoặc lỗi sản xuất.

23. DỊCH VỤ XOAY VÒNG

Công ty cung cấp dịch vụ xoay vòng cho một số Hàng hóa được chọn theo những điều khoản của các Điều kiện này. Dịch vụ này có sẵn đối với Hàng hóa mà Công ty chỉ định là đủ điều kiện cho dịch vụ này, tùy từng thời điểm với điều kiện số lượng đặt hàng tối thiểu cho Hàng hóa đó phải từ 150 trở lên. Công ty có quyền thay đổi Hàng hóa được chỉ định đủ điều kiện và tính phí cho dịch vụ này bất cứ lúc nào, ngoại trừ đối với các đơn hàng được Công ty chấp nhận tại thời điểm thay đổi vẫn phù hợp với các Điều kiện này.

24. BẤT KHẢ KHÁNG

Công ty sẽ không phải chịu trách nhiệm với Khách hàng theo bất kỳ cách nào hoặc bị coi là vi phạm các Điều kiện này vì thực hiện chậm trễ hoặc không thực hiện các nghĩa vụ của Công ty trong các điều kiện này nếu sự chậm trễ hoặc không thực hiện được là do các nguyên nhân hợp lý nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty (sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở các hành động của chính phủ, chiến tranh, hỏa hoạn, nổ, lũ lụt, các quy định hoặc lệnh cấm vận xuất nhập khẩu, tranh chấp lao động hoặc không có khả năng thu được hoặc chậm trễ trong việc thu được nguồn cung cho Hàng hóa hoặc nhân công) (mỗi nguyên nhân được coi là một “Sự kiện Bất khả kháng”). Khi xảy ra Sự kiện Bất khả kháng, Công ty có thể tùy ý trì hoãn việc thực hiện hoặc hủy bỏ toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của Hợp đồng.

25. CẤU TRÚC PHÁP LÝ

Tất cả các Hợp đồng sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Singapore. Các Tòa án của Singapore sẽ có thẩm quyền giải quyết bất kỳ tranh chấp nào có thể phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều kiện này hoặc bất kỳ Hợp đồng nào. Thỏa thuận về quyền tài phán có trong Điều kiện 25 này được thực hiện chỉ vì lợi ích của Công ty và Công ty sẽ giữ quyền khởi kiện tại bất kỳ Tòa án có thẩm quyền nào khác. Các bên đồng ý đệ trình lên cơ quan tài phán của Singapore.

26. TỔNG QUAN

Bất kỳ điều khoản nào trong các Điều kiện này mà bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào coi là không hợp lệ, không có giá trị, có thể bị mất hiệu lực, không thể thi hành hoặc không hợp lý (toàn bộ hoặc một phần) sẽ ở mức độ mất hiệu lực, vô hiệu, vô giá trị, không thực thi được hoặc vô lý đó được coi là có thể cắt bỏ được và các điều khoản khác của Điều kiện này và phần còn lại của điều khoản đó sẽ không bị ảnh hưởng.

Việc Công ty không thi hành hoặc thi hành một phần bất kỳ điều khoản nào trong các Điều kiện này sẽ không được coi là Công ty từ bỏ bất kỳ quyền nào của mình theo các Điều kiện này.
Công ty sẽ có quyền, mà không cần sự đồng ý hoặc thông báo cho Khách hàng, chỉ định quyền lợi, tùy thuộc vào giới hạn, của các Điều kiện này và/hoặc bất kỳ Hợp đồng nào cho bất kỳ công ty nào trong nhóm của Công ty vào bất kỳ lúc nào. Đối với mục đích của Điều kiện này, "nhóm" có nghĩa là, có mối quan hệ với Công ty, Công ty, pháp nhân khác bất kỳ là Công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty và pháp nhân khác bất kỳ là công ty con của công ty mẹ đó.

Ngoại trừ nhân viên, đại lý và nhà thầu phụ của Công ty, cá nhân không phải là Khách hàng không có quyền nào theo Đạo luật Hợp đồng (Quyền của Bên thứ ba), Cap. 53B của Singapore, để thực thi bất kỳ quy định nào của các Điều kiện này.

Các Điều kiện này thay thế tất cả các điều khoản và điều kiện trước đây chi phối hợp đồng bán Hàng cung ứng của Công ty cho Khách hàng.
Tháng 8 năm 2014