• Get a gift from Tektronix!
  • Ưu đãi
  • Liên hệ với chúng tôi
  • Trợ giúp
  • Theo dõi đơn hàng

Please select the type of assistance you require

Technical

Customer Service

Các Công Cụ Mua Hàng Của Bạn

Vui lòng nhập Mã đơn hàng hoặc Mã linh kiện nhà sản xuất.
Hoặc chọn Dán một danh sách để sao chép và dán nhiều đoạn mã cùng một lúc.

Mã Đặt Hàng đã xóa

Rời khỏi trang?

Nếu rời khỏi trang này, những thay đổi bạn thực hiện với đơn hàng hiện tại sẽ mất.

Mã Đơn Hàng / Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất

Số Lượng

Linh Kiện Phù Hợp

Giá cho

Giá

Tình Trạng

Mô Tả

Mã Số Linh Kiện Của Bạn / Ghi chú dòng

Thêm Dòng
Tất cả các dòng hàng đã được giải quyết sẽ được thêm vào.
Các chênh lệch tối thiểu/nhiều về số lượng trong kho sẽ được giải quyết tự động.

Sao chép và dán danh sách các linh kiện và số lượng tương ứng vào trường bên dưới, sau đó chọn Thêm vào giỏ.

Đối với mỗi dòng, chúng tôi chỉ cần Mã Đơn Hàng (không có dấu gạch nối) và Số Lượng (được cách bằng dấu phẩy HOẶC tab)

Đảm bảo bạn chỉ sử dụng dấu phẩy HOẶC tab làm dấu phân cách.

  • Vui lòng điều chỉnh lại các trường sau:
 
 

Xin lưu ý nếu không có số lượng cụ thể được thêm vào cho một mục hàng, số lượng đặt hàng tối thiểu sẽ được chỉ định

Shopping Cart:Quick Order