• Ưu đãi
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Trợ giúp
 • Theo dõi đơn hàng

Please select the type of assistance you require

Technical

Customer Service

X

Mua Nhanh

 • Đặt Hàng Nhanh – Nhập mã đơn hàng cửa hàng, số lượng cần mua và ghi chú mặt hàng (tùy chọn)
 • Dán Nhanh – Sao chép và dán danh sách theo định dạng của mã đơn hàng cửa hàng, số lượng và ghi chú mặt hàng (tùy chọn)
 • Tải Lên Danh Sách Linh Kiện (BOM) – Tải lên tệp excel với mã linh kiện hoặc nội dung mô tả của nhà sản xuất
 • Vui lòng điều chỉnh lại các trường sau:
 
 
Mã Đơn Hàng Số Lượng Ghi chú dòng Mã Số Linh Kiện Của Bạn

Dán Nhanh

Dán nhanh giúp bạn tiết kiệm thời gian nhập danh sách mã số linh kiện và nó rất dễ sử dụng.

Sao chép và dán danh sách, bao gồm:

 • Mã số linh kiện (không có dấu “-”)
 • Số lượng
 • Thêm một nhận xét dòng với Dấu Phẩy hoặc TAB làm dấu phân tách.
 • Mã số linh kiện (tùy chọn) với Dấu Phẩy hoặc TAB làm dấu phân tách.
 • Ví dụ:
  “4340504, 10, Cần cho dự án X”, CUST1234
  “4333974, 100, Đặt hàng bởi Bob”

  Nhấp vào nút “Thêm vào Giỏ Hàng” để thêm các linh kiện của bạn trực tiếp vào giỏ hàng.

Shopping Cart:Quick Order