Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Sensors & Transducers

Cảm biến là thiết bị đo lường một đại lượng vật lý và chuyển nó thành tín hiệu mà người quan sát hoặc một thiết bị khác có thể đọc được.